Nhà

Bạn đang ở đây

Nhà hàng 75019 Paris.

Loại: 
cần tìm
Mục: 
Đăng bởi: Stéphane PAN
Mã thành phố: 
75019 Paris
Nội dung: 

Nhà hàng tai Paris quân 19 cân môt Serveur ou Serveuse, ban nào có nhu câu xin liên lac vói chúng tôi. Tel: 0609991669 (Cân có giây tò dây dû).

Bình luận

DennisMub, 21 Tháng 10, 2020 - 00:22: phản hồi chấp thuận

Comment: 

Ẩn danh, 13 Tháng 10, 2020 - 23:16: phản hồi

Comment: 

Nhà hàng tai Paris quân 19 cân môt Serveur ou Serveuse, ban nào có nhu câu xin liên lac vói chúng tôi. Tel: 0609991669 (Cân có giây tò dây dû).

Viết bình luận