Nhà

Bạn đang ở đây

PHONG CHO THUE O ZONE 2 - METRO 7 HOAC RER B

Loại: 
cần tìm
Mục: 
Đăng bởi: Loan
Mã thành phố: 
75000 Paris
Nội dung: 

Nhà biet lap, co day du tiên nghi ; co bep diên, lo vi song, lo nuong, may giat, tu lanh, may hut bui v.v.
Phong ngu co giuong, ban, ghê làm viêc, tu quân ao và chan gôi day du
Nhà o zone 2, ngay métro 7 hoac RER B canh cac phuong tiên di chuyên rât tiên cho viêc di lai hàng ngày
Nhà gân truong dai hoc Paris 8, Paris 13, gân bênh viên Avicenne, Campus langue, truong thoi trang ESMOD và cac siêu thi nhu Carrefour, Leclerc, ngân hàng SG, BNP, LCL... và siêu thi A Châu...
Yêu câu cac ban song sach se, gon gàng, ngan nap và khong hut thuôc la
Phong disponible tu thang 11
Nêu cac ban co nhu câu xin vui long liên hê voi Cô chu nhà qua sô diên thoai 06 51 41 67 66

Bình luận

Quyen, 27 Tháng 10, 2019 - 09:43: phản hồi

Comment: 

Nhung nhà mà đang cho thuê không đê điên thoai là sao

Viết bình luận