Nhà

Bạn đang ở đây

lap dat diên nhà

Loại: 
cần bán
Mục: 
Đăng bởi: lap dat diên nhà
Mã thành phố: 
94400 Vitry-sur-Seine
Nội dung: 

Chào ca lang,
Truoc hêt tôi cam on site "raovat phap", nho muc dich vu cua site tôi da tim duoc équipe làm diên cua Tuân dê lap dat toàn bô hê thông diên cua 1 studio 22m2 cua tôi. Trong 5 devis ( 2 Viêt và 3 Tây ) tôi chon Tuân vi gia re nhat. Thuc su luc dâu cung lo lo vi Tuân hoc nghè diên o VN (!), so su hiêu biêt vê norme française co triêt dê không? Su lo ngai ban dâu tiêu giam không han do chât luong công viêc ( norme confirmée par l'expertise), mà do tinh souplesse cua Tuân. Vd: thay dôi vi tri cua ô cam (diên), lap thêm ô cam... Theo tôi dich vu Tuân làm diên nhanh (2 ngày) và co trach nhiêm.
Conseil: nêu cac ban muôn làm lai toàn bô hê thông diên nhà nên thiêt kê (plan) truoc, tham khao voi Tuân dê biet cân phai mua nhung loai vât tu nào dê tranh phai di laim nhiêu lân o leroy merlin. Nêu ban bân công an viêc làm thi nên chon devis fourniture comprise

Bình luận

Phuong, 7 Tháng 8, 2018 - 11:40: phản hồi

Comment: 

Lai them mot thang lua dao. Cac ban co nhu cau lam dien thi dua tay lam cho lan chu dua cho may quan tren nay co ngay chet ca nha

Phuong, 7 Tháng 8, 2018 - 11:40: phản hồi

Comment: 

Lai them mot thang lua dao. Cac ban co nhu cau lam dien thi dua tay lam cho lan chu dua cho may quan tren nay co ngay chet ca nha

l_yen_ngoc@yahoo.fr, 15 Tháng 12, 2020 - 15:54: phản hồi

Comment: 

Tuân oi,
Cô cân Tuân lap dông hô diên, merci
Cô Ngoc
P-S. Phone cho co 0767768635 (cô bi mât sô cua Tuân)

Viết bình luận